Kosaram

Bezárás

HA VALAMI KÜLÖNLEGESERE VÁGYSZ

SZUPERGYORS SZÁLLÍTÁS

KÖNNYŰ CSERELEHETŐSÉG

Játékszabályzat

A játék szervezője

1-es pont:     A játék szervezője a BUZA-JETZIN VIVIEN E.V. (székhelye: 1106 Budapest, Heves u. 33.; Cg. 55948722; adószám: 57327985-1-42 képviselő: Buza-Jetzin Vivien ügyvezető) – a továbbiakban: Játékszervező –.

 1. A Játék
 2. Ez a játékszabályzat a Setteveli Fashion által használt www.instagram.com/settevelifashion címen található Instagram felhasználó neve alatt meghirdetett SETTEVELI FASHION nyereményjátékra vonatkozik – a továbbiakban: Játék –.
 3. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.
 4. Valamennyi szabályért és kötelezettségért, valamint a Játékszabályzatban foglaltakért teljes mértékben a játék szervező/szervezői vállalnak felellőséget, illetve végrehajtásuk őket terheli. Azaz bármilyen kollaborációnál felmerülő problémáért csak a Setteveli Fashiont lehet kérdőre vonni.
 5. A Játékban résztvevő személyek
 6. A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező, cselekvőképes személy.

F        A Játékban nem vehetnek részt a Játékszervező tisztviselői, illetve munkavállalói.

 1. A Játék időtartama
 2. A Játék időtartama minden alkalommal a Játék meghirdetésének időpontjában kerül pontosan meghatározásra.
 3. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.
 4. A Játék feltételei és menete
 5. A Játékban való részvétel feltétele a Setteveli Fashion Instagram oldalára feltöltött, a nyereményjáték leírását tartalmazó kép like-olása, valamint a képhez fűzött hozzászólás formájában történő válaszadás.
 6. A Játék menetének részletes leírását a Játékra való felhívás tartalmazza poszt formájában, amely minden esetben a Setteveli Fashion Instagram oldalára feltöltött, a Játékban résztvevő képpel együtt kerül közzétételre.
 7. A sorsolásban való részvételhez, a játékosoknak követniük kell a Játékra való felhívásban szereplő részletes leírást, különös tekintettel az abban meghatározott határidőkre.
 8. A Játék kimenetelének bármely módon történő szándékos befolyásolására irányuló törekvés a Játékból való azonnali kizárással jár.
 9. Sorsolás és nyeremény
 10. A nyertest vagy nyerteseket a Játékszervező véletlenszerű sorsolással választja ki a játékban résztvevő játékosok közül.
 11. Minden meghirdetett Játékot követően egy, vagy több nyertes kerül kisorsolásra, ez a meghirdetett játék tartalmától függ. A sorsolás időpontja a Játékra való felhívásban meghatározott időpont. A sorsoláson csak a hozzá kapcsolódó Játékra történő felhívásban közzétett játékleírást követő játékosok vesznek részt.
 12. A nyeremény minden esetben egy, a Játékszervező által forgalmazott ruhadarab vagy nyeremény utalvány, amely a Játékra történő felhívásban kerül pontos meghatározásra, de a Játékszervező fenntartja magának a jogot a nyeremény tárgyának megváltoztatására. A nyeremény készpénzre nem váltható.
 13. A nyertesek értesítése az Instagram üzenetküldő rendszerén keresztül történik, melyet facebookon keresztül is megosztásra kerül. A kapcsolatfelvételt követően a nyertes és a Játékszervező megegyezhetnek egyéb kapcsolattartási mód használatáról is.

Ö.       A nyeremény kézbesítése csomagküldő szolgálat igénybevételével történik a szállítási cím nyertessel való egyeztetését követően. A kiszállítás költségét a Játékszervező viseli.

 1. A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha a jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti, vagy ha a Játékszervező 6.4. pont szerinti értesítését követő 5 naptári napon belül nem jelentkezik a nyereményért.
 2. Arra az esetre, ha a nyertes a nyeremény átvételére a 6.6. pont alapján nem lenne jogosult, a Játékszervező fenntartja magának a pót sorsolás és a pótnyertes hirdetésének jogát. A pót sorsolás és a pótnyertes értesítésének szabályai megegyeznek 6.1.-6.5. pontokban foglaltakkal.
 3. Adatkezelés
 4. A játékosok Játékban történő adatszolgáltatása önkéntes, de a Játékban történő részvétel feltétele.
 5. A játékosok által a Játék során megadott adatok adatkezelője és adatfeldolgozója a Játékszervező, aki az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységet a játékosok hozzájárulása alapján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelő módon végzi.
 6. A játékosok a Játékban történő részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy az értesítéshez és a nyeremény kézbesítéséhez elengedhetetlen személyes adataikat (név, cím, adószám, e-mail cím, telefonszám) a Játékszervező kezelje és feldolgozza.
 7. A Játékszervező a játékosok adatait kizárólag a Játék lebonyolításához kapcsolódóan kezeli és dolgozza fel, harmadik személy részére azokat át nem adja, a nyeremény kézbesítését követően pedig törli őket.
 8. A Játékszervező felelőssége
 9. A Játékszervező kizárja a felelősségét minden olyan kár tekintetében, amely a játékos érdekkörében a jelen játékszabályzat be nem tartása, vagy az értesítés illetve kézbesítés Játékszervezőnek fel nem róható okból történő meghiúsulása miatt keletkezik.
 10. A Játékszervező a nyeremény tárgyakra szavatosságot illetve garanciát  nem vállal, azok esetleges hibáiért a felelősségét kizárja, esetleges csere lehetőség áll fent, amennyiben a ruha hibátlan állapotba visszakerül a Setteveli Fashion tulajdonába.

Ü.  A név és értesítési cím helytelen vagy pontatlan megadásáért, értesítési vagy szállítási késedelemért a Játékszervező nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli, az ezzel kapcsolatos felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény a Játékost terheli.

 1. A Játékszervező kizár/kivonja magát minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényre a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

W A Játékszervező azaz a Setteveli Fashion nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

 

 1. Általános rendelkezések
 2. A Játékban való részvétel ingyenes és önkéntes.
 3. A játékosok a Játékban történő részvétellel jelen játékszabályzatot feltétel nélkül elfogadják.

Zs.     Játékszervező fenntartja azon jogát, hogy jelen játékszabályzatot bármely időpontban módosítsa.

A/2.   Játékszervező ezt a játékkal kapcsolatos játékszabályzatot a www.settevelifashion.com címen elérhető hivatalos weboldalán teszi közzé.

B/2. A Játékszervező válasz e-mailt nem küld a játékban résztvevőknek.